NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Ekonomiskt stöd

Det finns olika vägar att ta om man inte får det ekonomiska stöd man har rätt till. 

 

Försäkringskassan

 

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära en omprövning av beslutet. Du måste skicka in din begäran om omprövning inom en viss tid efter det att du tagit del av beslutet. Det står i beslutet hur lång tid du har på dig. En omprövning innebär att försäkringskassan tar del av dina synpunkter och prövar ärendet igen.

 

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten. För att överklaga beslutet skriver du ett brev där du anger vilket beslut det gäller, hur du vill att beslutet ändras och varför. Du ska också ange dina personuppgifter. Det framgår i beslutet hur lång tid du har på dig för att överklaga. Överklagan ska skickas till omprövningsenheten och adressen finns i omprövningsbeslutet.

 

Det är Försäkringskassan som skickar in ditt överklagande till förvaltningsrätten efter en kontroll om ditt överklagande har kommit in i rätt tid. Tycker du att även förvaltningsrättens beslut är felaktigt kan du överklaga vidare till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.


Mer information om villkoren för omprövning finns här.

 

Budget - och skuldrådgivning

 

Om din ansökan om skuldsanering avslås ska du i ditt beslut kunna läsa om varför du inte fått det. Avslaget grundar sig på förutsättningarna i din ansökan och du kan alltid söka på nytt om dina förutsättningar ändras.

 

Avslaget kan överklagas till tingsrätten. Tillsammans med avslagsbeslutet får du en bilaga och i den kan du läsa om hur du gör det. Brevet ska vara skrivet till tingsrätten där du bor men du ska skicka det till kronofogdemyndigheten. Ditt överklagande måste ha kommit in inom tre veckor från den dag beslutet om avslag fattades.

 

Har överklagan kommit in inom tidsgränsen så skickas ditt överklagande och ditt ärende till tingsrätten. Behöver du hjälp med överklagan kan du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivare.


Läs mer här om överklagan här.

 

Socialtjänsten

 

Läs om socialtjänsten under stöd till familjen .