NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Kränkande behandling och diskriminering

Alla elever har rätt att må bra och känna sig trygga i skolan. Om man utsätts för kränkningar och diskriminering i skolan finns det hjälp att få.

 

Det finns två lagar som ska skydda ens barn från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Dessa är skollagen och diskrimineringslagen.

 

Kränkande behandling

 

Kränkande behandling är när en handling kränker ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningarna kan bestå av till exempel förnedrande ord, ryktesspridning, hån eller fysiska handlingar. Det är absolut förbjudet för personalen i skolan att utsätta barn eller elever för kränkningar.

 

Skolans skyldigheter

 

Skolan är ansvarig för att arbeta förebyggande och motverka kränkande behandling. De ska ta alla uppgifter och signaler om att någon känner sig utsatt eller kränkt på allvar och utreda situationen. Om utredningen visar att kränkande behandling finns måste skolan vidta de åtgärder som behövs för att stoppa kränkningarna.

 

Vad kan man göra?

 

Om ens barn har blivit utsatt för kränkningar eller diskriminering i skolan så kan ett bra första steg vara att ta kontakt med personal på förskolan eller skolan. Får man inte hjälp av lärare ska man prata med skolans rektor. Om ens barn går i förskolan vänder man sig till förskolechefen. Löser sig inte problemet när man pratat med rektorn eller förskolechefen bör man vända sig till den som är ansvarig för verksamheten, den så kallade huvudmannen för skolan eller förskolan.

 

Alla som driver en skola eller förskola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Rektorn eller förskolechefen ska kunna upplysa om hur det fungerar när man vill lämna klagomål och vart man ska vända sig.

 

Om man inte är nöjd med det som lärarna, rektorn och den som driver skolan gör för att förbättra situationen kan man göra en anmälan till BEO – barn och elevombudet.

 

Har man frågor om kränkande behandling och mobbning så man kontakta BEO (barn och elevombudet). Man kan även göra en anmälan till BEO om man inte är nöjd med de insatser som skolan gör för att förbättra situationen.


Läs mer om kränkningar och vad man kan göra här.

 

Diskriminering och trakasserier

 

Diskriminering är när personal på en förskola, skola, högskola eller annan utbildning behandlar ett barn, en elev eller en student sämre än någon annan i en jämförbar situation. Det kan också vara att personal trakasserar ett barn, en elev eller en student.

 

Trakasserier är det när personen i fråga känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad och det finns ett samband med antingen kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Trakasserier kan antingen handla om att man blir kallad olika skällsord eller vara en fråga om ignorerande, utfrysning eller andra kränkande gester i samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder.

 

Diskrimineringslagen

 

Från och med den 1 januari 2015 ingår ”bristande tillgänglighet” som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Tillägget ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på lika villkor.

 

Med ”bristande tillgänglighet” menas att en person med funktionsnedsättning diskrimineras genom att en verksamhet inte vidtar rimliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska ha samma förutsättningar som personer utan denna funktionsnedsättning. Exempel på åtgärder kan vara att erbjuda hjälpmedel som någon behöver för att kunna delta i skolan.


Läs mer om diskrimineringslagen och kravet på tillgänglighet här.

 

Vad kan man göra?

 

Man kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen, DO, med frågor om diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Läs mer här.


Källa: Skolinspektionen.se