NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Skolskjuts

Elever med funktionsnedsättning kan ibland ha svårt att komma iväg till skolan. Då kan skolskjuts vara en lösning.

 

Enligt skollagen har elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan med offentlig huvudman rätt till skolskjuts. När beslut tas om skolskjuts görs en bedömning av om skjuts behövs. I beslutet tar man hänsyn till avstånd till skolan, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

 

Funktionsnedsättning hos en elev är en omständighet som enligt skollagen kan motivera skolskjuts. Lagen säger inget om vilken typ eller omfattning av funktionsnedsättning som det handlar om. Behovet av skolskjuts ska därför bedömas i varje enskilt fall och funktionsnedsättningen ska oftast styrkas med läkarintyg.

 

Det är viktigt att komma ihåg att kommunen alltid ska göra en individuell prövning av behovet när en förälder eller elev begär skolskjuts. Kommunen kan inte bara avslå begäran med hänvisning till de lokala reglerna om till exempel avståndsgränser.

 

Elever inom gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts utan endast till bidrag till elevresor. Med elevresor menas gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de elever som har minst sex kilometer mellan bostaden och skolan. Funktionshindrade elever inom gymnasieskolan kan i vissa fall söka färdtjänst hos kommunen.


OBS! Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts för elever i förskolan, pedagogisk omsorg, allmän förskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasieskolan, sameskolan eller specialskolan.

Läs mer om rätten till skolskjuts och elevresor på Skolverkets hemsida.


Källa: Skolverket.se