NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Stöd i skolan

Det är viktigt att man får det stöd man har rätt till i skolan. Får man inte tillräckligt med stöd finns det olika instanser att vända sig till.

 

Om ditt barn eller du som elev har svårigheter i skolan eller förskolan är den snabbaste vägen till lösning oftast att ta kontakt med skolan eller förskolan direkt.

 

Om du inte får hjälp av läraren bör du prata med skolans rektor. Det är rektorn som ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som beslutar om olika åtgärder. Oftast är detta det enklaste och snabbaste sättet att lösa problemen. Om ditt barn går i förskolan bör du vända dig till förskolechefen.

 

Gå vidare till huvudmannen om du inte är nöjd

 

Om problemet inte blir löst när du pratat med rektorn eller förskolechefen bör du vända dig till den som är ansvarig för verksamheten, den så kallade huvudmannen för skolan eller förskolan. Om det är en kommunal verksamhet kan du vända dig till den kommunala förvaltning som har ansvaret, till exempel skol- eller utbildningsförvaltningen. Om det är en fristående skola eller förskola kan du vända dig till det företag eller organisation som driver verksamheten.

 

Alla som driver en skola eller förskola är skyldiga att ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Rektorn eller förskolechefen ska kunna upplysa dig om hur det fungerar när du vill lämna klagomål och vart du ska vända dig.

 

Vänd dig till rätt myndighet

 

Olika myndigheter granskar olika delar av skolans och förskolans arbete. Vilken myndighet du ska vända dig till med just ditt problem beror på vad saken gäller. Här kan du se vart du ska vända dig med olika frågor.

 

Anmälan till skolinspektionen

 

Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsyn över skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskolan och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö. Många anmälningar handlar om mobbning eller kränkande behandling, brister i arbetet med särskilt stöd eller att en elev inte får den undervisning han eller hon har rätt till – men anmälningarna kan också handla om många andra saker. De kan kräva att skolan eller förskolan rättar till sina brister, men inte ändra på ett beslut som redan är fattat.

 

De tar även emot anmälningar mot legitimerade lärare och förskollärare som har betett sig olämpligt eller varit oskickliga i sitt arbete. Skolinspektionen utreder anmälan och om vi anser att läraren eller förskolläraren bör få en varning eller mista legitimationen kan vi ta upp ärendet för prövning i Lärarnas ansvarsnämnd.


Läs mer om anmälan till skolinspektionen här.

 

Överklaga ett beslut som redan är fattat

 

Skolväsendets överklagandenämnd kan ändra beslut som skolan har fattat. Du kan bara överklaga vissa sorters beslut, till exempel beslut om åtgärdsprogram, beslut om placering i särskild undervisningsgrupp och beslut om mottagande i särskola, gymnasieskola eller till sfi (svenska för invandrare).


Läs mer om skolväsendets överklagandenämnd här.

 

Arbetsmiljön

 

Om du har frågor om elevernas och personalens arbetsmiljö i skolan ska du vända dig till Arbetsmiljöverket. Det gäller både den fysiska och psykiska arbetsmiljön. Om du har frågor om arbetsmiljön i förskolan ska du dock i stället vända dig till kommunen.


Läs mer om arbetsmiljö här.

 

Diskriminering och kränkande behandling

 

Du kan vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO, med frågor om diskriminering och trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Har du frågor om diskriminering och trakasserier så kan du kontakta DO:s rådgivningstelefon. Läs mer här.

 

Har du frågor om kränkande behandling och mobbning så kan du kontakta BEO. Läs mer här.

 

Särskolan

 

När ett beslut har fattats om att erbjuda en elev plats i grundsärskola respektive gymnasiesärskola ska även information om möjligheten att överklaga ges till vårdnadshavare och elev. Av informationen ska det framgå att överklagandet ska ställas till Skolväsendets överklagandenämnd, inom vilken tid överklagandet ska ges in och att överklagandet ska ges in till den beslutande kommunen.

 

Det ska också framgå att överklagandet ska göras skriftligt och att det i överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som parten begär.


Läs mer om informationsskyldighet vid beslut här (pdf).

 

Skolskjuts

 

Om du har missnöjd med ett beslut om skolskjuts kan det överklagas på två sätt. Antingen med laglighetsprövning enligt 10 kap. av kommunallagen eller med förvaltningsbesvär. Det ska framgå i ditt beslut hur du ska gå tillväga samt vart du ska vända dig för att överklaga.

 

Vilka beslut som kan överklagas och till vilken instans överklagandet ska ske framgår i 28 kap. i skollagen. Överklagandet ska ske till antingen Skolväsendets överklagandenämnd eller till förvaltningsrätten. Till exempel gäller att beslut om skolskjuts till självvald skola eller till fristående skola överklagas med laglighetsprövning. Ett beslut om elevens rätt till skolskjuts till placeringsskolan och till skolskjuts i en mottagande kommun kan överklagas med förvaltningsbesvär.

 

CSN

 

Om du inte är nöjd med det beslut som CSN har fattat gällande dina studiemedel så kan du överklaga beslutet till Överklagandenämnden för studiestöd. Ditt överklagande måste vara skriftligt och du skickar överklagandet direkt till CSN. Det måste ha kommit in senast tre veckor från den dag du fick beslutet. I överklagandet ska det stå:

 

  • vilket beslut du vill ha ändrat
  • datum för beslutet
  • vilken ändring du vill ha
  • ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer

När överklagandet kommit in till CSN, granskar de beslutet en gång till. Om CSN inte ändrar beslutet så som du begärt, lämnar de över ditt ärende till Överklagandenämnden för studiestöd. När överklagandenämnden för studiestöd prövat ditt överklagande, skickar de ett beslut till dig. Tänk på att CSN:s beslut gäller till dess att nytt beslut är fattat.


Mer information om hur du går tillväga samt blanketter för överklagande hittar du här.

 

Källa: CSN.se, Skolverket.se, DO.se, Skolinspektionen.se