NPF-guiden

NPF-guiden ger dig en vägledning kring NPF - information om diagnoserna, hur man kan söka hjälp i samhället och vilka aktörer man kan vända sig till.

Stöd till familjen

Är man missnöjd med hur socialtjänsten har skött sitt arbete eller om beslut om vård inte har verkställts finns det olika aktörer som man kan vända sig till.

 

Socialtjänsten

 

Det finns olika sätt att framföra sitt missnöje beroende på vad det handlar om. Om du är missnöjd med hur socialtjänstens insatser utförts kan du framföra klagomål till den som utför insatsen eller dess chefer. Du kan också vända dig till den socialnämnd som fattat beslutet om insatsen. Nämnden representeras ofta av en biståndshandläggare eller en socialsekreterare. Det är alltid den beslutande nämnden som ansvarar för att du verkligen får de insatser som du är beviljad. Nämnden ska också följa upp insatsen. Synpunkter och klagomål kan även framföras av anhöriga och närstående.

 

Om du istället är missnöjd med beslut som fattats kan du vända dig till förvaltningsrätten. Du ska alltid få ett få ett skriftligt beslut på din ansökan. Om din ansökan om bistånd helt eller delvis avslås ska du också få en motivering till beslu-tet. Socialtjänsten ska informera dig om hur du gör för att överklaga beslutet. Du ska också kunna få hjälp av socialtjänsten att skriva ett överklagande.

 

Ett beslut enligt Socialtjänsten (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kan överklagas hos förvaltningsrätten och överklagan ska vara skriftlig.

 

Meddela vilket beslut du överklagar samt ange också varför du anser att beslutet är felaktigt samt vilken ändring du vill ha. Bifoga handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

 

Överklagandet ska lämnas in eller skickas till den socialtjänst som fattat beslutet. För att överklagandet ska kunna prövas, måste handlingarna kommit in inom den tid som anges på beslutet. Om överklagan kommit in i tid, skickar myndigheten vidare överklagandet och andra handlingar till förvaltningsrätten.

 

Direkt till förvaltningsrätten

 

När man begär att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad, så kallad laglighetsprövning, ska ett sådant överklagande lämnas in direkt till förvaltningsrätten.

 

Kostar det något att överklaga?

 

Det kostar inget att överklaga. Vid överklagande till förvaltningsrätt, kammarrätt eller Högsta förvaltningsdomstolen står du bara för dina egna kostnader och behöver inte betala motpartens om du förlorar.


Läs mer om missnöje med socialtjänsten här.

 

Beslut som inte verkställs

 

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut.

 

Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har IVO en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.


Läs mer om IVO här.